Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

nepenthe
Miłość to pomieszanie podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno z tych uczuć, to nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, to nie jest to mistrzostwo świata, ale blisko. Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest już niepotrzebna - trafiłaś do nieba za życia.
— William Wharton - Niezawinione śmierci
Reposted fromosaki osaki
nepenthe
nepenthe
9836 d565 400

Tokyo, 1996

Harry Gruyaert

nepenthe
8095 ed95 400
Reposted fromunr-eal unr-eal viamalaczarnakawa malaczarnakawa
nepenthe
7021 8570 400
Good Will Hunting  (1997)
nepenthe
9055 97c4 400
Reposted fromMiziou Miziou viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch

July 03 2015

nepenthe
2352 3426 400
Mattias Tyllander
Reposted fromcorvax corvax viaosaki osaki

July 01 2015

nepenthe
nepenthe
nepenthe
3916 2eba 400
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaosaki osaki
nepenthe
5252 d257 400
Reposted fromikari ikari viaosaki osaki
nepenthe
Reposted frombisexual bisexual
nepenthe
1954 0eb4 400
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaakunin akunin
nepenthe
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viaakunin akunin

June 28 2015

nepenthe
6379 a9da 400
Reposted fromfoina foina viavacannes vacannes
nepenthe
8843 02dc 400
Reposted fromDistantshores Distantshores viaembrace embrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl