Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

nepenthe
6506 4d0e 400
Reposted fromkix kix viaNoCinderella NoCinderella
nepenthe
9250 8624 400
nepenthe
5996 6a76 400
Reposted fromasparagus asparagus
nepenthe
2541 91d9 400
Reposted fromrol rol viapapieroski papieroski
nepenthe
3658 dc6f 400
Stary Rynek w Warszawie. Prawdopodobnie we wrześniu 1939 roku.
Reposted frommental-cat mental-cat viaChild-Rocking Child-Rocking
nepenthe
3643 2f18 400
Przedwojenna Warszawa nocą.
Reposted frommental-cat mental-cat viaChild-Rocking Child-Rocking
nepenthe
3250 2539 400
Reposted fromoblivions oblivions viaChild-Rocking Child-Rocking

June 27 2015

nepenthe
6086 dc4a 400
Reposted fromjawn-palace jawn-palace viaqcharska qcharska
nepenthe
9579 4812 400
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaqcharska qcharska
nepenthe
nepenthe
9678 79c1 400
9090 b319 400
Reposted fromthetemple thetemple viadilemma dilemma
nepenthe
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

June 23 2015

nepenthe
1613 14d4 400
Reposted fromrol rol viasoundofsilence soundofsilence
nepenthe
5612 8eca 400
nepenthe
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaSundaySmile SundaySmile
nepenthe
3411 2ee4 400
Reposted frommhsa mhsa viastrangeme strangeme
nepenthe
8266 0eae 400
Reposted fromrol rol viaslowlifephilosophy slowlifephilosophy
nepenthe
1074 3f36 400
Reposted frompollyanna pollyanna viaanomalia anomalia
nepenthe
0143 b4ac 400
Reposted fromnyaako nyaako viabananaapple bananaapple
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl